Kritéria

 

 

 

 

Husníkova 2076/6, 158 00 Stodůlky, Praha 5

Telefon: 235514972, 733552381

ŠJ 733552386

e-mail: mshusnikova2076@seznam.cz

www: mshusnikova2076.cz

 

Čj.MŠ50/2020                                                                         V Praze 8.4.2020

 

Směrnice č. 10/2020

 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

      

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

      Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Další děti jsou přijímány dle níže uvedených kritérií.

     Spádová oblast Praha 13…………………………………………………………… 10 bodů

     Věk dítěte

     6 let……………………………………………………………………………………. 6 bodů

     5 let……………………………………………………………………………………. 5 bodů

     4 roky………………………………………………………………………………….  4 body

     3 roky………………………………………………………………………………….  3 body

     2 roky …………………………………………………………………………………  2 body

     V mateřské škole se již vzdělává sourozenec ………………………………………. 5 bodů

 

Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

 

 Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování.  Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

 

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

 

                                                                               Pavla Jirglová

                                                                                ředitelka školy

 

 

 

2019-03-27 001.jpg

 

 

 

 

matařská škola