Provoz od 12. dubna 2021

 

Za děti, které nemohou z důvodu ,,Opatření MZ" do mateřské školy docházet, prosím, do nástupu nic neplaťte.

 

11.4. 2021

Vážení rodiče,

děkuji vám všem za spolupráci.

 

Vaše dítě bude v příštím týdnu docházet do třídy: obdrželi rodiče na email nebo budou informováni u testu.

 

Testování proběhne v letní umývárně,

 testem jehož instruktáž najdete na webových stránkách mateřské školy.

 

Počítejte, že test trvá 15 minut  a ve třídě musíte být v 8,30 hodin, přijďte proto včas.

 

Po negativním testu dostane rodič zelenou kartu a odevzdá své dítě v MŠ.

Při  pozitivním odchází na PCR test.

 

Testování bude probíhat pro pravidelně docházející děti vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Ostatní děti podle nástupu do MŠ.

 

Věřme, že to společně zvládneme.

I my se pečlivě připravujeme.

 

Docházející děti  z opatření MZ odst. 14)

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělává tem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základ škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zízení pro výkon ústav nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) íslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finaní správy České republiky.

 

Rodiče v průběhu týdne doloží doklad o zaměstnání v dotčených oborech.

 

 

 

20210411_180604.jpg

 

Podle           M I M O Ř Á D N É H O O P A T Ř E N Í

                     Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN_ ze dne 6.dubna 2021

 

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

 

Vybrané body pro provoz mateřské školy

 

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dě na předškolním vzlávání v matské škole, s výjimkou

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzděvány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,

b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a

c) mateřské školy při zdravotnickém zízení,

 

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělává tem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základ škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zízení pro výkon ústav nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) íslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finaní správy České republiky.

 

Ze zadání vyplývá skupina dětí,

pro které bude organizováno v nejbližší době, počínaje 12. dubnem 2021 vzdělávání v mateřské škole.

 

Organizace provozu:

Budou vytvořeny 4 skupiny po 15 dětech

3 skupiny dětí realizujících povinné předškolní vzdělávání – rodiče dětí, které nebudou docházet musí děti řádně omlouvat podle školního řádu.

Nebude probíhat distanční výuka, pro úkoly si můžete po domluvě přijít do MŠ.

1 skupina dětí rodičů – vybraných profesí bod 14)

Kroužky nejsou v současné situaci povolené.

 Děti budou 2 x týdně testovány antigenními testy dodanými MŠMT.

Testovat děti budou rodiče – v prostoru k tomu určeném – letní umývárna na školní zahradě.

MŠMT: Testování ve škole

Na webu testovani.edu.cz byla zpřístupněna sekce Jak na to ve škole, kde naleznete informace k zajištění průběhu a organizace testování.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

 Provoz ve třídách bude omezen na dobu od 7,30 do 17,00 hodin.

Ostatní potřebu konzultujte s ředitelkou.

Pedagogové se budou střídat, podle potřeby školy, ale s jednou skupinou.

 

V případě jakéhokoliv dotazu volejte 733552381.

 

V přílohách máte informace z MŠMT a MZ s požadavky na provoz.

 

Od vás jako rodičů, pokud jste v dotčené skupině a budete dávat dítě do mateřské školy, nejpozději do pátku 9. dubna 2021 12,00 hodin nahlásit na email mshusnikova2076 @seznam.cz  tyto informace:

 

1.     zájem o docházku ano x ne

2.     dítě budu přivádět do MŠ v ……………………..hodin

3.     dítě budu vyzvedávat z MŠ v……………………..hodin

 

Pokud to zvládnete co nejrychleji, budeme moc rádi.

 

Skupiny budou vytvořeny přes víkend a bude vám zasláno na email, do které třídy bude dítě docházet.

 

Motýli zůstanou motýli ve žluté, ale přibydou k nim ještě děti na doplnění skupiny a bude vytvořena jedna smíšená skupina s mimořádnými požadavky na dobu provozu.

Červená třída se rozdělí. Část dětí bude v modré třídě a část v červené, pytle budete  mít na pojízdném vozíku v šatně.

 

priloha_892342519_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf

priloha_892342519_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů.pdf

priloha_892342519_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf

priloha_892342519_0_testovani diagram.pdf

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

testovani-letak-singclean.pdf 

 

matařská škola