Vše k obnovení provozu od 25.5.2020

 

Platby k 31.5. 2020 budete mít vyvěšeny na nástěnkách od  čtvrtka 5. dne v měsíci ( 5.6.).

Upozorňuji, že je nepřípustné pořizovat kopie seznamů a sdílet je na sociálních sítích.

Pokud nedocházíte do mateřské školy, zavolejte si na tel číslo paní ekonomky 733552386 od 7 do 13 hodin a částku se dozvíte.

 

 

POZOR ZMĚNA PLATBY

 

 

Vážení rodiče,

 

upozorňujeme vás, že od 1.7. 2020 dojde k navýšení plateb za stravné ve výši:

 

dopolední platba  35 Kč

 

celodenní platba 42 Kč

 

celodenní platba pro děti s dokladem školní docházky 45 Kč.

 

Pokud jste řádně přihlášeni k docházce v červenci, je podmínkou zaplatit do 15 června!!!

 

Přeplatky za stravné Vám budou průběžně vraceny na účty, podle toho, kdy končí vaše docházka nejpozději v červenci. Pro ty, co mají letní provoz v srpnu.

 

Přeplatek za FOND – bude vrácen ( těm co uhradili částku za 2. pololetí) – předškolákům na rozloučení 18. června 2020.

Ostatním bude snížena platba na 1. pololetí 2020/2021 o nevyčerpanou částku.

 

 

Pokyny pro vstup do areálu mateřské školy- prevence šíření SARS CoV – 2

 

Dbejte pokynů pracovníků mateřské školy

 

 Provoz je pouze pro děti přihlášené do 15.5.  2020!!!

 

 • Při vstupu do areálu mateřské školy dodržujte  odstupy 2metry a vždy s rouškou!

  Při vstupu bude vstupujícím změřena teplota.

  Používejte dezinfekci na vstupních dveřích!

  Vstupuje pouze jedna osoba doprovázející dítě!

  V areálu se nezdržujte!

  Vždy zvoňte na třídu, do které dítě vedete (vstupy  do tříd jsou uzamčeny a pedagogové si pro vás do šatny přijdou).

  Přicházíte-li pozdě, vstupujte opět brankou přes zahradu a vyčkejte, až pro vás  někdo přijde do šatny.

  Pokud budou děti na zahradě převlečte dítě a předejte ho pedagogům na zahradě.

 •  

  Děti zůstávají rozděleny do svých kmenových tříd.

 • Pouze žabičky a zelená třída jsou spojeny do jedné skupiny.

 • Od 16,30 se děti rozcházejí při nepříznivém počasí v dolních třídách. 

   

  Otevření branek:

   

  Ráno obě branky

  V době oběda a odpoledne bude otevřena pouze branka od zelené a modré třídy

   

   

  Pokud nevedete dítě a potřebujete něco řešit, vstupujte pouze služebním vchodem z ulice Husníkova 2076

   

  Pokud potřebujete vyzvednout oblečení, protože Vaše dítě nebude již docházet do mateřské školy – je pro Vás termín vždy ve středu od 17 do 18 hodin.

   

  Opatření jsou nastavena podle nejlepšího vědomí a s ohledem na bezpečí nás všech.

  Při změně situace mohou být zmírněna nebo naopak zpřísněna.

   

          Za vaši spolupráci vám všem dopředu děkuje ředitelka školy Pavla Jirlgová  a celý kolektiv  mateřské školy

 

V Praze 22.5.2020

 

příloha_čestné_prohlášení.pdf

Prosíme o vyplnění, prázdný tiskopis, 

pro toho, kdo nemá možnost tisku nebo zapomněl bude u vstupu do MŠ.

Podepisujte podle, aktuální situace ke dni nástupu do mateřské školy.

 

 

 

 

V Praze dne  06.05.2020

 

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

 

Vážení rodiče,

na základě upřesněných zásad a hygienických doporučení pro obnovu provozu v mateřských školách budou naše mateřské školy otevřeny od 25.05.2020.

Pro tento školní rok bude provoz pro potřebné i v měsíci červenci.

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ,

vyplňte přiložený formulář a zašlete ho do 15.05.2020 do vaší MŠ.

Své rozhodnutí zasílejte do 15. 5. na email:   mshusnikova2076@seznam.cz

Platby:

květen – poměrná část – 125 Kč

červen a červenec – standardní

Provozní doba školy je:

7:00 – 17:00

Pokud zákonní zástupci dítě k docházce nepřihlásí, nebude v období do 1. 9. 2020 vyžadována žádná platba.

Rodiče berou na vědomí, že při pobytu dítěte v MŠ i přes dodržování zpřísněných hygienických postupů nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.

Prosíme, zvažte velmi zodpovědně docházku Vašeho dítěte do mateřské školy.

Přesnou organizaci provozu jednotlivých mateřských škol naleznete na jejich internetových stránkách.

Přejeme všem pevné zdraví.

Vzhledem k tomu, že je situace pro nás všechny nová, žádáme Vás o prostudování a zvážení níže uvedených podmínek vyhlášených MŠMT.

 

Před otevřením mateřských škol je nutné Vás informovat o nově nastavených podmínkách.

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.

 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.

 • Toalety jsou vybaveny tekoucí teplou pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.

 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)

 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.

 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.

 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!

 

Jak bude MŠ Postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte.

 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.

 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!

 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.

   

  Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

   

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Přihláška k docházce:

 Přihláška+k+docházce.docx

Posíláte-li emailem nemusíte vlastnoručně podepisovat.

 

 

 

MS logo barva.JPG

Informace pro rodiče – provoz v době mimořádných epidemiologických opatření pro naši mateřskou školu ZAHRÁDKA.

 

V době otevření přistupujeme k těmto preventivním opatřením a žádáme o jejich důsledné dodržování s ohledem na zdraví nás všech.

 • Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, které nejeví příznaky onemocnění

 • Doprovod dítěte je zdráv a nejeví známky onemocnění

 • Při prvním nástupu do mateřské školy předá rodič pracovníkovi, který provádí ranní filtr  - čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – bude k dispozici na webových stránkách a na stolku při vstupu do budovy.

 • Nevoďte děti v oblečení z venku do třídy – ještě budeme dolaďovat odkládání oděvů.

 • Pokud dítě nebude řádně vybaveno do MŠ ( oblečení, roušky), nebude přijato

 • Při příchodu do školky sobě i dětem očistěte obuv o rohožku, která je napuštěna dezinfekcí, děti se přezují do bačkor, vy se zujte (NE NÁVLEKY) a dejte boty na určené místo

 • Použijte dezinfekci, která je připravena v zásobnících

 • Po celou tuto dobu mějte zakrytá ústa a nos

 • V prostorách MŠ se neshlukujte a dodržujte předepsané odstupy

 • V šatně se děti převléknou a doprovod vyčká příchodu zaměstnance, který dítě převezme

 • Dále sundejte dítěti roušku, kterou mělo při příchodu a použitou vezměte domů

 • V šatně nechte dětem 2 roušky čisté v uzavíratelném sáčku.

  Rouška bude použita v případě:  odchodu dítěte domů  a podezře na možné příznaky COVID-19

      příznakyinfekce dýchacíchcest,kterébymohlyodpovídat známýmpříznakůmCOVID-19(zvýšená tělesná teplota,   kašel, h ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pokud dítě vykazuje některý z možných íznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, okolí chránit rouškou a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednu dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Na poličce u značky dítěte nechte malý krém na ruce, kterým se děti mohou, kdykoliv budou mít suché ruce, namazat ( podepište)

 • V mateřské škole budou používat roušky pouze zaměstnanci MŠ

 • Dětem  ze žabiček,  zelené a žluté třídy se bude každý týden měnit povlečení

 • Dodržujte časy příchodů a odchodů, které jsou uvedeny ve školním řádu.

 • Pro pozdní příchod využívejte vchody přes zahradu a vyčkejte až vám bude otevřeno

 • Předškolního vzdělávání se mohou zúčastnit pouze děti bez příznaků onemocnění ( kašel, rýma, teplota, zvracení, průjem).

 • Bude prováděn zdravotní filtr. Pověření zaměstnanci školy budou dítěti při příchodu do MŠ měřit teplotu. V případě teploty nebo příznaků infekčního onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.

 •  

 • Děti z červené a modré třídy budou většinu dne trávit v přírodní učebně a na zahradě.

  Rodiče děti v šatně převlečou do oblečení na zahradu a předají je třídní  učitelce. Stejně tak si je odpoledne vyzvednou.

 • Nelze pobývat v mateřské škole v oblečení ve kterém děti přicházejí z domova.

 • Děti v době pobytu v mateřské škole nesmí opouštět areál mateřské školy           ( vycházky, aktivity).

 • Nedávejte dětem do mateřské školy žádné plyšáky, hračky a nedávejte do šaten ani různé předměty, které si předáváte v rodině.

 • Další specifické požadavky na provoz mateřské školy jsou rozepsány v pokynech pro jednotlivé okruhy pracovníků.

   

   

  Tyto pokyny jsou v současné době orientační a reagují na současnou situaci, která jak všichni víme se rychle mění.

  O změnách a úpravách vás budeme informovat.

  Městská část Praha 13 se chystá všechny školy vybavit ozonovými zářiči a přístroji na tvorbu dezinfekční mlhy.

   

  Děkujeme vám všem za respektování  nutných opatření a přejeme pevné zdraví.  

   

  Užitečné odkazy:                                
 • ochrana_zdravi_ms.pdf

 

matařská škola