DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší mateřské školy                                                                                                                 ve čtvrtek dne 28.3. 2019 v době od 9,30 do 10,30 a od 15:30 - 16:30.

Pokud nebudete mít čas – můžete využít ,,malé otevření“ v úterý 9. 4. 2019 od 15,00 do 16,30 hodin.

Program:

Informace o průběhu a podmínkách zápisu do naší mateřské školy; odpovědi na dotazy; prohlídka školky.

Velmi rádi Vás školkou provedeme.   Podíváte se, jak to u nás vypadá, seznámíte se s personálem školky, přečtete si jídelníček.  Vaše dítě si může pohrát, zjistíte, zda je atmosféra školky pro Vás příjemná, zda se Vaše dítě cítí u nás dobře. Dozvíte se, jaký máme adaptační program, s kým spolupracujeme a jaké nabízíme kroužky. Zodpovíme Vaše dotazy. 
 Bude pro Vás otevřena i naše zahrada.  

Dnem otevřených dveří Vás provede ředitelka MŠ. Dozvíte se uceleně ty nejdůležitější informace.


Vezměte s sebou i své dítě i další členy rodiny. Škola je místem setkávání. Rodiče jsou u nás vítáni.
 
                                                                    Přijďte, těšíme se na vás!

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

  2. května 2019 vydávání tiskopisů

      od 13.00 do 17.00 hodin

 

16. května 2019 podávání žádostí a odevzdávání

      vyplněných a potvrzených evidenčních

      listů od 13.00 do 17.00 hodin

 

Tiskopisy  lze stáhnout na webových stránkách mateřské školy: www:mshusnikova2076.cz

 

Rodiče dětí, které jsou účastníky povinného předškolního vzdělávání, nemusí dokládat potvrzení lékaře o očkování dítěte, pouze zdravotní způsobilost.

 

 

 

 

Zápis do mateřské školy ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 1. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 2. Děti, které dosáhnou do 31.8. 2019 věku pěti let mají předškolní vzdělávání povinné – rodiče se musí dostavit k zápisu do spádové mateřské školy.
 3. Mateřská škola bude při zápisu dětí s garantovaným místem v mateřské škole, vycházet ze seznamu dětí z výpisu matriky městské části. Pokud tedy má dítě trvalé bydliště jinde než v Praze 13, uveďte toto do souladu s požadavkem zákona (rozhoduje adresa trvalého pobytu dítěte).
 4. Rodiče dětí cizinců ze zemí mimo EU, musí předložit u zápisu povolení k pobytu, které bylo vystaveno nejméně na 90 dní a doklad o bydlišti (musí být Praha 13).
 5. Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.
 6. Pokud rodič zvolí jinou než spádovou mateřskou školu a dítě je do ní přijato, oznámí toto řediteli spádové školy neprodleně (pokud nepodává na žádnou obecní mateřskou školu oznámí to na jakoukoli obecní MŠ nebo na odbor školství MČ Praha 13).
 7. U dětí, které nemají trvalé bydliště v Praze 13 (rodiče bydlí v pronájmu), musí dát rodič dítě k předškolní docházce zapsat v místě trvalého bydliště. Tyto děti lze přijímat k předškolnímu vzdělávání i v MČ Praha 13, ale místo nemají garantováno a v pořadí dle kritérií budou přijímány až po uspokojení žádostí rodičů dětí s trvalým pobytem v Praze 13.
 8. Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá žádost, evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
 9. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 10. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 11. Další podmínky pro přijetí stanoví ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 12. Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ od 1.března 2019.

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list) stažením na webu mateřské školy od 1. března 2019 nebo 2. května v době od 13 do 17 hodin v mateřské škole ZAHRÁDKA, Husníkova 2076, Praha 13.
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, potvrzené lékařem, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu 16.května 2019.

 

Pro ověření údajů přineste s sebou:

·         rodný list dítěte

·         doklad o místě trvalého bydliště dítěte, pokud došlo ke změně v době těsně před zápisem

·         doklad o totožnosti zákonných zástupců

·         cizinci ze zemí mimo EU doloží doklad o povolení k pobytu vydané na minimálně 90 dní.                                                                           

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 1. V MŠ v den podávání žádostí zákonní zástupci dítěte obdrží:

·         registrační číslo mateřské školy

·         informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí – lze nahlížet pouze do spisu svého dítěte                                    ( 23.05. 2019v 16 až 18 hodin).

 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je  nejpozději 29.05. 2019 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 15.6. 2019, zákonným zástupcům nepřijatých dětí, bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

  

Může vás zajímat:NOVINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017.doc

matařská škola