Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Právní úprava předškolního vzdělává je stanovena konem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve zní pozdějších předpisů.

 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 

·      Předškolní vzdělání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní doczky dítěte, je edškolní vzdělává povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

 

·      Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijíní přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

 

·      konný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, ípadně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz díte. U dítěte, které ne občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

 

·      Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovech kritérií a kapacitních možnosrozhodnout o přije či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

·      Podmínkou přijetí těte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdra). Tato podnka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

·      Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

 

·      Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 

Pokyny pro zápis

 

1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost) stažením z webu příslušné mateřské školy nebo z portálu www.skolyprahy13.cz , případně v listinné podobě na ÚPraha 13 odbor školství nebo v kanceláři mateřské školy.

 

2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném ternu pisu, tj. 12. 05. 2020 od 13:00 do 17:00. Pořadí vybraných mateřských škol je uvedeno na ech přihláškách stejně.

 

3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 

4. V MŠ zákon zástupci díte obdrží:

 

o přidělené registrační číslo

o informaci o možnosti nahlédnu do spisu a vyjádření se podkladům

o tiskopis pro zpětvzetí žádosti

 

5. Termín zveřejně výsledku zápisu je 21. 05. 2020 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce se zveřejňu registrační čísla přijatých dětí.

 

6. Termín sejmutí zveřejněho výsledku zápisu je 05. 06. 2020

 

 

matařská škola