Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

                                                                      Telefon: 235514972, 733552381

                                                               e-mail: mshusnikova2076@seznam.cz

                                                                         www: mshusnikova2076.cz

 

Č.j.  MŠ 49/2020                                                                                                                                    V Praze dne: 8.4.2020

 

STANOVENÍ   PODMÍNEK   PRO  PODÁVÁNÍ   ŽÁDOSTÍ  O PŘIJETÍ   DĚTÍ   K   PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ

                         ( Přihláška do mateřské školy – ZÁPIS do mateřské školy)

                                                                                            

     Ředitelka Mateřské školy ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076, Husníkova 2076, 158 00 Praha 5, po dohodě se zřizovatelem - obec MČ Praha 13  a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),  stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2020/2021.

 

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola ZAHRÁDKA,

Praha 13, Husníkova 2076

Husníkova 2076/6

158 00 Praha 5 - Stodůlky

Ředitelna školy

Termín pro podávání žádosti:

4. až 15. května 2020 – podávání žádostí s povinnými přílohami (kopie rodného listu, kopie očkovacího průkazu, Čestné prohlášení o očkování dítěte).

7.30 - 9,00 a 15,00 - 17,00 hodin

Způsob podání žádosti o přijetí:

-      vložit do boxu, který bude umístěn u vchodu do mateřské školy z ulice Husníkova 2076

-      datovou schránkou, jejíž vlastníkem je fyzická osoba - na adresu datové schránky MŠ: mprpegc

-      emailem, žádost je podepsaná elektronickým podpisem - na adresu: mshusnikova2076@seznam.cz

-      poštou

-      pokud nemáte možnost si žádost vytisknout z našich webových stránek, budete moci využít tiskopisů, které budou k dispozici u sběrného boxu.

 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, a to podle způsobu podání. Při podání poštou a do boxu bude žadateli oznámeno telefonicky.

Při jakýchkoli nejasnostech se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Možnost nahlédnout do spisu:

20. května 2020 – po předchozí dohodě od 16 do 18 hodin

 

Přílohou těchto podmínek pro přijímání je  Organizační měrnice č. 10/2020 – Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií uvedených v Organizační měrnici č. 10/2020.

 

Oznámení o Rozhodnutí o přijetí najdete na dveřích MŠ a webových stránkách MŠ nejpozději 29. května 2020.

Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 15 dní po zveřejnění výsledku.

Oznámení Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte od 3. do 14. června 2020 písemně do vlastních rukou.

Rozhodnutí o přijetí dítěte se vydává pouze na žádost rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.

 

Vzhledem k mimořádné situaci, sledujte prosíme, naše webové stránky, kde budete mít aktuální informace.

 

 

Vydala: ředitelka školy                                                            Pavla Jirglová

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    

 

     

 

matařská škola