Zápis aktuálně

 

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší mateřské školy                                                                                        

ve čtvrtek dne 26. března

                     a 23. dubna 2020 v době od 9,30 do 10,30  a od 15:30 - 16:30.


Program:

Informace o průběhu a podmínkách zápisu do naší mateřské školy; odpovědi na dotazy, prohlídka školky.

Velmi rádi Vás školkou provedeme.  

Podíváte se, jak to u nás vypadá, seznámíte se s personálem školky, přečtete si jídelníček. 

Vaše dítě si může pohrát, zjistíte, zda je atmosféra školky pro Vás příjemná, zda se Vaše dítě cítí u nás dobře.

Dozvíte se, jaký máme adaptační program, s kým spolupracujeme a jaké nabízíme kroužky.

Zodpovíme Vaše dotazy. 
 

Dnem otevřených dveří Vás provede ředitelka MŠ. Dozvíte se uceleně ty nejdůležitější informace.


Vezměte s sebou i své dítě i další členy rodiny. Škola je místem setkávání. Rodiče jsou u nás vítáni.
 
 
                                                Přijďte, těšíme se na vás!

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list si rodiče vyzvednou v mateřské škole ( po dohodě a ve dny k tomu určené) nebo si ho stáhnou z webových stránek školy. Pozor Evidenční list musí být vytištěn oboustranně. Rodiče se dostaví do MŠ a předloží při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci  mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení.

Počet volných míst pro školní rok 2020/2021 bude stanoven k 31.3. 2020

Tiskopisy ke stažení ve složce - informace - tiskopisy - si můžete stáhnout, vytisknout a nechat potvrdit. A pak je odevzdat 12. května 2020 odpoledne od 13,00 do 17,00 hodin. Pozor! Evidenční list vytisknout oboustranně. Podepisuje zákonný zástupce

Uchazečům o přijetí bude při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a webových stránkách MŠ.

Zákonní zástupci přijatých dětí již neobdrží rozhodnutí o přijetí písemně, pokud o to nepožádají. Zákonní zástupci nepřijatých dětí oznámení o nepřijetí písemně obdrží.

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

umět si říci co chce - potřebuje

spolupracovat při oblékání a svlékání                                                                

nenosit plínky

obouvat a vyzouvat obuv

držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

pít z hrnečku

vzít do ruky pečivo kousat z něj

používat toaletu   

umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít

ujít kratší vzdálenost     ( pobyt venku trvá cca 2 hod.)

 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

     Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku           

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

     Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. lze předškolní vzdělávání organizovat pro děti ve věku od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

V Praze 27.2.2020                                                       Pavla Jirglová, ředitelka MŠ

 

 

matařská škola