Informace k zápisu na MČ Praha 13

 

  - Informace v ukrajinštině – zápis 7. 6. 2022

Дорогі батьки,

 

Зарахування до дитячого садка 3 травня 2022 року не призначене для громадян України, що подаються на основі візи з метою толерантності або документ про надання тимчасового захисту.

 

7 червня 2022 року з 13:00 до 17:00 відбудеться набір дітей біженців війни з України.

 Набір відбуватиметься в будівлі початкової школи за адресою: вулиця Травничкова, 1744

Ця інформація стосується лише громадян України, які фактично проживають у міському районі Праги 13.

 

Дирекція дитячого садка ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 20756

 

Vážení rodiče,

 

zápis do mateřské školy dne 3. května 2022 není určen pro občany Ukrajiny s vízem za účelem strpění.

 

Zápis, pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny, proběhne dne 7. června 2022 od 13,00 do 17,00.

 Konat se bude v budově základní školy, na adrese: ulice Trávníčkova 1744

 Tato informace je pouze pro občany Ukrajiny, kteří mají faktické bydliště v městské části Praha 13.

 

Vedení mateřské školy ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

 

Přijímání dětí do mateřských škol

městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

·         Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

 

·         Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

 

·         Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1.9.2022 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

 

·         Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

·         Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

·         Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

 

·         Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.


 Pokyny pro zápis

 1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.

Termín: 19. 4. – 1. 5. 2022

 

 1. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

 

 1. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 

 1. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:

 

o        přidělené registrační číslo

o        informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům

o        tiskopis pro zpětvzetí žádosti

 

5.      Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2022 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

 

 1. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2022.

 

 1. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.

 

 

 

 Informace k zápisu do mateřské školy ZAHRÁDKA

Některé podmínky podávání žádostí se mohou u mateřských škol odlišovat, věnujte proto pozornost pokynům jednotlivých mateřských škol na které  budete žádost podávat.

Zápis dětí na školní rok 2022/2023 do mateřské školy proběhne:

 v letošním roce s novou - elektronickou formou zápisu

Od 19. dubna do 1. května 2022 bude probíhat elektronická předregistrace – kdy si otevřete odkaz pro přihlášení na webových stránkách vybrané mateřské školy a zadáte data do systému. Následně obdržíte na svůj email oznámení o přidělení registračního čísla a odkaz na stažení vaší žádosti, kterou si vytisknete, podepíšete a podepsanou přinesete spolu s Evidenčním listem, který si stáhnete  ve složce na stránkách MŠ – tiskopisy k zápisu a potvrzený pediatrem v den Zápisu do mateřské školy.

Pokud nemáte možnost provést předregistraci, nebo si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat, se vším Vám pomůžeme.

Dne 3. května 2022  od 13.00 do 17.00 hod. – bude v mateřské škole probíhat Zápis - podávání žádostí a odevzdávání vyplněných a potvrzených tiskopisů.

Oznámení o přijetí 19.5. 2022 na webových stránkách MŠ a nástěnce před ředitelnou.

Sejmutí oznámení 3.6. 2022.

Den otevřených dveří se koná ve středu 13. dubna od 15 do 17 hod. a ve čtvrtek 21. dubna 2022 dopoledne od 9,30 do 11,00 hod. a odpoledne od 15,00 do 17,00 hod.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ, vytištěnou po registraci a evidenční list si rodiče stáhnou z webových stránek školy. Pozor Evidenční list musí být vytištěn oboustranně.

Rodiče se dostaví do MŠ a předloží při zápisu 3.5. 2022 občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci  mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení.

Počet volných míst pro školní rok 2022/2023 je 36 volných míst.

Zákonní zástupci přijatých dětí již neobdrží rozhodnutí o přijetí písemně poštou, pokud o to nepožádají.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí oznámení o nepřijetí písemně obdrží do 2. června 2022 do vlastních rukou pokud nevezmou zpět svou žádost.

 

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

umět si říci co chce - potřebuje

spolupracovat při oblékání a svlékání                                                                

nenosit plínky

obouvat a vyzouvat obuv

držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

pít z hrnečku

vzít do ruky pečivo kousat z něj

používat toaletu   

umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít

ujít kratší vzdálenost     ( pobyt venku trvá cca 2 hod.)

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. lze předškolní vzdělávání organizovat pro děti ve věku od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

V Praze 17.2. 2022                                                         Pavla Jirglová, ředitelka MŠ

 

 

 

 

  

 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou na konci dubna dva Dny otevřené mateřské školy:

13. dubna 2022 odpoledne od  15 do 17 hodin

21. dubna 2022 dopoledne od 9,30 do 11  a odpoledne od 15 do 17 hodin

Organizaci přizpůsobíme epidemiologické situaci.

 

Při jakýchkoli nejasnostech se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Telefonicky:  733552381

Emailem: mshusnikova2076@seznam.cz

Datovou schránkou: mprpegc

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ZAHRÁDKA pro školní rok 2022/2023

 

Pokud máte zájem o konzultaci přímo s ředitelkou mateřské školy, budu vám k dispozici :

 • 12. a 14. dubna  2022 od 16 do 17 hodin

V této době Vám budeme k dispozici pokud budete potřebovat pomoci s vyplněním elektronické předregistrace.

Prosím, napište mi na email školy o jaký termín máte zájem a já vám ho potvrdím.

Můžete si domluvit i individuální schůzku.

 

 

Přijímání dětí do MŠ ZAHRÁDKA

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 14/2005 Sb.

 

        Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla 3 – 6 let, nejdříve však  od 2 let

 • Všechny MŠ  Prahy 13  jsou spádové

 • Zákonný zástupce má možnost podat žádost o přijetí do jedné či více mateřských škol

 • Ředitelka MŠ je povinna žádost zákonných zástupců přijmout

 • Podmínkou pro přijetí je řádné očkování podle očkovacího kalendáře. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.