Sledujte, prosím, webové stránky mateřské školy.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku mateřské školy na t.č. 773552381.

Konzultace ředitelky mateřské školy:

středa 22. dubna

úterý 28. dubna

vždy od 15 do 17 hodin v ředitelně mateřské školy - vchod z lice Husníkova

 

Přijímání dětí do MŠ ZAHRÁDKA

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 14/2005 Sb.

 

        Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla 3 – 6 let, nejdříve však  od 2 let

 • Všechny MŠ  Prahy 13  jsou spádové

 • Zákonný zástupce má možnost podat žádost o přijetí do jedné či více mateřských škol

 • Pořadí vybraných MŠ je uvedeno na všech přihláškách stejně

 • Ředitelka MŠ je povinna žádost zákonných zástupců přijmout

 • Podmínkou pro přijetí je řádné očkování podle očkovacího kalendáře. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinné předškolní výchově.

   

  Pokyny pro zápis

   

 • Zákonný zástupce si opatří „Žádost o přijetí“ stažením z webu MŠ ZAHRÁDKA nebo z portálu www.skolyprahy13.cz ,případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 13 odbor školství nebo v kanceláři MŠ

 • Vyplněnou a podepsanou  žádost o přijetí, kopii rodného listu, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno  dejte, prosím do obálky a vhoďte v období od 4.5.2020 do 15.5.2020 mezi 7.00                   a 17.00 do připravené schránky (připevněné na mřížích u vchodu z ulice Husníkova č.p. 2076) místo bude označené „ZÁPIS“

 • Rodiče dostanou, na jimi uvedený mail v přihlášce nebo na telefonní číslo,  registrační číslo, pod kterým bude jejich žádost o přijetí zpracovávána

 • Termín zveřejnění výsledků ve vývěsce MŠ ZAHRÁDKA a na webu MŠ ZAHRÁDKA bude podle situace nejpozději 29.5.2020

 • Termín sejmutí zveřejněných výsledků bude 15 dnů po zveřejnění výsledků

 • Rozhodnutí o případném nepřijetí bude rodičům zasláno poštou

 • Rozhodnutí o přijetí dostanou rodiče v září při nástupu do MŠ nebo dle další domluvy

 

 

 

 

                                    Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

                                                    Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

                                                                      Telefon: 235514972, 733552381

                                                               e-mail: mshusnikova2076@seznam.cz

                                                                         www: mshusnikova2076.cz

 

Č.j.  MŠ 49/2020                                                                                                                                    V Praze dne: 8.4.2020

 

STANOVENÍ   PODMÍNEK   PRO  PODÁVÁNÍ   ŽÁDOSTÍ  O PŘIJETÍ   DĚTÍ   K   PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ

                         ( Přihláška do mateřské školy – ZÁPIS do mateřské školy)                                                                        

     Ředitelka Mateřské školy ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076, Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, po dohodě se zřizovatelem - obec MČ Praha 13  a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),  stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2020/2021.

 

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola ZAHRÁDKA,

Praha 13, Husníkova 2076

Husníkova 2076/6

158 00 Praha 5 - Stodůlky

Ředitelna školy

Termín pro podávání žádosti:

4. až 15. května 2020 – podávání žádostí s povinnými přílohami (kopie rodného listu, kopie očkovacího průkazu, Čestné prohlášení o očkování dítěte.

Způsob podání žádosti o přijetí:

-         vložit do boxu, který bude umístěn u vchodu do mateřské školy z ulice Husníkova 2076

-         datovou schránkou, jejíž vlastníkem je fyzická osoba - mprpegc

-         emailem, žádost je podepsaná elektronickým podpisem - mshusnikova2076@seznam.cz

-         poštou

-         pokud nemáte možnost si žádost vytisknout z našich webových stránek, budete moci využít tiskopisů, které budou k dispozici u sběrného boxu.

 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, a to podle způsobu podání. Při podání poštou a do boxu bude žadateli oznámeno telefonicky.

Při jakýchkoli nejasnostech se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Telefonicky:  733552381

Emailem: mshusnikova2076@seznam.cz

Datovou schránkou: mprpegc

Možnost nahlédnout do spisu svého dítěte:

20. května 2020 – po předchozí dohodě od 16 do 18 hodin

Přílohou těchto podmínek pro přijímání je  Organizační měrnice č. 50/2020 – Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií uvedených v Organizační měrnici č. 50/2020.

 

Oznámení o Rozhodnutí o přijetí najdete na dveřích MŠ a webových stránkách MŠ nejpozději 29. května 2020.

Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 15 dní po zveřejnění výsledku.

Oznámení Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte od 3. do 14. června 2020 písemně do vlastních rukou.

Rozhodnutí o přijetí dítěte se vydává pouze na žádost rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.

 

Vzhledem k mimořádné situaci sledujte, prosíme, naše webové stránky, kde budete mít aktuální informace.

 

Vydala: ředitelka školy                                                           Pavla Jirglová

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    

 

matařská škola